هدف ها و سیاست ها

قسمتی از مواضع ما

. چنانکه کلود ژیرو می گوید:”موضوع جامعه شناسی نمی تواند موضوعی تعریف شده، یک بار برای همیشه باشد. طنز ریمون آرون را که معتقد بود، جامعه شناسان می توانند تنها روی یک نکته با یکدیگر توافق داشته باشند و آن هم دشواری تعریف موضوع جامعه شناسی است،باید جدی انگاشت. به این ترتیب ویژگی جامعه شناسی به ارتباط آن با موضوع دانشش و روش شناخت آن بستگی دارد. درست به همین دلیل است که مبانی متفاوت پارادایمی،  رویکردهای متعدد نظم گرا و تضاد گرا”، “ذهن گرا و عین گرا”، “خرد گرا و کلان گرا” و متعاقباً رویکردهای تلفیقی جدید و در عین حال حوزه های مختلف مانند جامعه شناسی شهری، جامعه شناسی روستایی، جامعه شناسی توسعه و… شکل گرفته اند.ما در آغاز راهیم و بنابراین مدعی نمایندگی از هیچ یک از رویکردهای مذکور نمی باشیم. اما از آنجا که جامعه شناسی مردم و جامعه را به شیوۀ انتقادی بررسی می کند، مشوق نوعی تفکر است که برای مردمی که در جامعه زندگی می کنند و برای جامعۀ شان تلاش می کنند، ضروری است. ما معتقدیم جامعه شناسی به عنوان بخشی از آموزشهای آزادیخواهانه، کوششی است برای آزادی افراد و گروهها از بسیاری از سلطه ها. این رشتۀ علمی بیش از هر دیدگاه دیگری ظرفیت دارد تا ما را از مسائل بسیاری که در مسیر تکامل و توسعۀ جامعه بوجود می آیند آگاه سازد.

۲- علوم اجتماعی به طور کلی و جامعه شناسی به طور خاص، بر سه قاعدۀ اساسی تکیه دارد: نخست، عدم محدودیت در پژوهش و پایه گذاری خود آموز. دوم، عدم محدودیت حق بحث ونقد، چه در نتایج جزئی و چه در مبانی و روشها و سوم، عدم محدودیت در مورد حق افسون زدایی از واقعیت / امر واقعی.

۳- تکیه بر “اصل بازسازی مفاهیم”. وجود خطاها و سوگیریهای احتمالی در بنیادهای هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی در جامعه شناسی رسمی و متعارف ما را ترغیب می نماید تا “شکاکیت گرایی”، “بی طرفی”و “صداقت” را به منظور شناخت دقیقتر موضوعات ارج بنهیم واز ضرورت خلق و بازسازی مفاهیم غفلت نورزیم.

۴- با تکیه بر اصل بازسازی مفاهیم تلاش می کنیم تا از تعمیمهای ناروا بپرهیزیم. نظریه های جامعه شناسی با بسترهای تاریخی و واقعیتهای جوامع مختلف در پیوند قرار دارند. بنابراین می کوشیم تا قابلیت آنها در تبیین مسائل جامعۀ خود را با منطق “نظریه آزمایی” روشن سازیم و در عین حال، در مسیر پویایی هر چه بیشتر این رشته از ضرورت امر “نظریه سازی” غفلت نورزیم.

 • هدفهای عمده ما:

۱٫ایفای نقش سازنده در مسیر بنیانگذاری و تقویت جامعه شناسی انتقادی در افغانستان؛ و

۲٫سهم گیری فعال درفرایند تاریخی توسعه انسانی جامعه با بهره از روش و بینش جامعه شناختی.

 • ساختار کنونی انجمن جامعه شناسی افغانستان

هدف ها

 • ایفای نقش سازنده در مسیر بنیانگذاری و تقویت جامعه شناسی انتقادی در افغانستان، و
 • سهم گیری فعال در فرایند تاریخی توسعه انسانی جامعه با بهره از روش و بینش جامعه شناختی.

سیاست ها

 • تعریف چارچوب های عمل بر اساس مرامنامه و اساسنامه انجمن
 • تعریف ساختار تشکیلاتی مناسب
 • تخصیص و جذب منابع مادی لازم
 • جذب نیروهای انسانی پاسخگو
 • برقراری روابط و مناسبات با سایرانجمن های جامعه شناسی، سازمان ها و شخصیت های آکادمیک
 • محوریت بخشیدن به برنامه های مطالعاتی، تحقیقاتی و ارتقاء ظرفیت
 • سهم عملی در برنامه ریزیها و ارائه مشوره ها در مسیر توسعه پایدار و همه جانبه جامعه