اسناد و برنامه های راهبردی

برنامه ها

با توجه به نیازها و ضرورتهای موجود، رئوس برنامه های انجمن جامعه شناسی افغانستان از این قرارند:

  • انجام تحقیقات روشمند و علمی با اولویت بندی موضوعات پژوهشی
  • برگزاری دروه های آموزشی در زمینۀ موضوعات ضروری مانند روش های تحقیق در علوم انسانی، تحلیل و نقد تئوریها و مکاتب جامعه شناسی، نقد و اصول آن، تاریخ نگاری انتقادی، مدیریت و رهبری جامعه شناسی محور و…
  • برگزاری نشستهای علمی با رویکرد جامعه شناسانه در مورد مسائل تاریخی و روز
  • ایجاد نشریه “انجمن جامعه شناسی” به منظور چاپ و نشر آثار تحقیقی و علمی دانش پژوهان.
  • ایجاد یک شبکۀ ارتباطی با سایر انجمن های جامعه شناسی در سطح منطقه و سایر قلمروها به منظور همیاری های بیشتر در عرصه های علمی – تحقیقی.
  • ایفای نقشهای مشوره دهی و یا مشارکت در زمینۀ مسائل رهبری و مدیریت سازمانهای عمدۀ فعال در جامعه و همیاری با آنها در امر شناخت مسائل و ارائه راه حلها.