دوره های آموزشی

دوره های آموزشی ما

  • نظریه های جامعه شناسی کلاسیک
  • مکاتب جامعه شناسی
  • روش های تحقیق کمی
  • روش های تحقیق کیفی
  • فلسفه روش
  • آمار در علوم اجتماعی
  • SPSS
  • حل منازعه