گروه های مطالعاتی

گروه های مطالعاتی

  • مسائل زنان
  • مسائل صلح و حل منازعه
  • مسائل متفکرین مسلمان
  • مسائل انحرافات و مسایل اجتماعی
  • مسائل سیاسی
  • مسائل زبان، قوم و فرهنگ
  • مسائل ادیان