گروه های علمی تخصصی

گروه های علمی تخصصی انجمن

 • جامعه شناسی نظری
 • جامعه شناسی انتقادی
 • جامعه شناسی ارتباطات و رسانه
 • جامعه شناسی توسعه و دگرگونی اجتماعی
 • جامعه شناسی جمعیت و مهاجرت
 • جامعه شناسی جنگ و صلح
 • جامعه شناسی خانواده
 • جامعه شناسی دین
 • جامعه شناسی روستا
 • جامعه شناسی زنان
 • جامعه شناسی سازمانها
 • جامعه شناسی سیاسی
 • جامعه شناسی شهری
 • جامعه شناسی فرهنگ
 • جامعه شناسی انحرافات اجتماعی
 • جامعه شناسی مسائل اجتماعی
 • جامعه شناسی روش شناسی و روشهای تحقیق
 • جامعه شناسی معرفت
 • جامعه شناسی هنر
 • فلسفه علوم اجتماعی
 • جامعه شناسی قشربندیها و نابرابریهای اجتماعی
 • فلسفه اجتماعی
 • جامعه شناسی آموزش و پرورش