تقدیر نامه ها

تقدیر نامه های انحمن

  • تقدیر نامه های دریافت شده انجمن در تعامل با مراکز و سازمنهای داخلی و خارجی
  • تقدیر نامه های داخلی مربوط به اعضای انجمن
  • تقدیرنامه های داخلی مربوط به افراد و سازمانهای همکار با انجمن