همکاران

همکاران ثابت

 • مسؤول ارتباطات:
  1. داخلی
  2. خارجی
 • مسؤول برگزاری همایش ها:
 • مسؤول مجله جامعه شناسی
 • مسؤول مجله مطالعات اجتماعی
 • مسؤول کتابخانه
 • مسؤول خبرنامه
 • مسؤول دوره های آموزشی