هیئت مدیره

هیئت مدیره انجمن جامعه شناسی افغانستان متشکل از اعضای زیر می باشد:

  • شورای رهبری که شامل اعضای مؤسس و اعضای جدید منصوب در مراتب بالای مدیریتی و رهبری انجمن می باشد.
  • اعضای فعلی شورای رهبری عبارتند از:……….