شرایط عضویت

ارائه اسناد تحصیلی و هویتی

پرداخت حق العضویت

سهم فعال در برنامه های انجمن