هدف ما، شناخت جامعه و کار برای توسعه اجتماعی

مقاله های علمی

مقالات جدید از صاحب نظران جامعه شناسی

نظریات جدید جامعه شناسی

نظریات جدید جامعه شناسان در اینجا

محلات جدید

مجلات جدید در دنیای جامعه شناسی

انجمن جامعه شناسی افغانستان

گروه های فنی و تخصصی

ایجاد گروه های علمی و تخصصی

دانشمندان و دانشجویان

دانشمندان و دانشجویان در اینجا

نظریه ها

نظریات شما در اینجا

نقد آثار

در این جا دانشمندان به نقد و بررسی آثار یکدیگر میپردازند.

همایش ها

همای ها و سیمینار ها

گروه های مطالعاتی

ایجاد گروه های مطالعاتی

2000

تعداد کتاب ها

65

عضو ها

112

بازدید کنندگان

133

تعداد مقالات